ALGEMENE VOORWAARDEN B2C

Dit zijn de algemene voorwaarden van Lento Operations B.V. en alle aan haar toebehorende ondernemingen, statutair gevestigd te Venray, kantoorhoudende aan Keizersveld 53 D, 5803 AP Venray, Nederland.

Telefoon: +31 478 788 254

E-mail: customerservice@lento.eu

KvK: 84256907

VAT number: NL863149534 B01

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden worden de volgende termen in de aangegeven betekenis gebruikt:

 1. Account: de persoonlijke online omgeving op de Portal welke aan de Gebruiker door Lento ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te gebruiken en te beheren.
 2. Advertentie: de advertentie waarin verhuurbare eenheden worden aangeboden en welke zichtbaar is op de Portal van Lento.
 3. Algemene Voorwaarden: de meest recente versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit vallen.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Dienst(en): het faciliteren van de Portal en alle diensten die Lento aanbiedt via de Portal, zoals het bemiddelen bij verhuur, waaronder niet uitsluitend begrepen de mogelijkheid tot het aanbieden van verhuurbare eenheden, het ter beschikking stellen van Huurovereenkomsten voor de verhuur van de verhuurbare eenheden die Verhuurder en Huurder dienen te gebruiken (waarbij Lento geen partij is), het bemiddelen bij woongerelateerde diensten en diensten op vlak van administratie en financiële afwikkeling, inclusief alle content van de Portal.
 7. Gebruiker: de Consument die een Account aanmaakt op het Portal.
 8. Huurder(s): de Gebruiker.
 9. Huurovereenkomst: de huur- en/of logiesovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder (op basis van modelovereenkomsten) welke via de Portal door Lento ter beschikking wordt gesteld en dient te worden gesloten. Bij Huurovereenkomsten is Lento geen partij, deze worden enkel tussen de Huurder en Verhuurder gesloten.
  1. IE-rechten: alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, ter zake van de Portal, die nu of in de toekomst aan Lento en/of haar licentiegevers toebehoren, waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten inzake domeinnamen, octrooirechten, rechten inzake bedrijfsgeheimen alsook vergelijkbare rechten op grond van ongeschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing.
  2. Lento: Lento Operations B.V. en alle aan haar toebehorende ondernemingen, de beheerder van de Portal en de Diensten die ter beschikking worden gesteld aan Gebruikers van de Portal.
  3. Partijen: Lento en Gebruiker.
  4. Portal: het digitale platform van Lento, te raadplegen via www.lento.eu en inclusief alle Diensten die via dit platform worden aangeboden.
  5. Schriftelijk: per e-mail of elektronisch bericht (via de Portal en/of het Account).
  6. Verhuurder(s): de (rechts)persoon (of (rechts)personen) die verhuurbare eenheden te huur aanbiedt via de Portal.

Artikel 2 | Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Portal, de Dienst en op alle door Lento gesloten, dan wel nog te sluiten overeenkomsten met Gebruiker, alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door Lento ingeschakelde derden.
 2. Voordat een Account is aangemaakt zal de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg via de Portal aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Indien en voor zover een van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.
 4. Indien Lento op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. In geval van verschil tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie. De Nederlandse versie zal tevens prevaleren in geval van een verschil van mening over de uitleg van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Verwijzingen naar Nederlandse juridische concepten worden geacht de betekenis te hebben die de Nederlandse wet- en regelgeving daaraan toekent, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Verwijzingen naar Nederlandse juridische concepten worden met betrekking tot ieder ander rechtstelsel geacht te verwijzen naar het concept wat in dat rechtstelsel het Nederlandse juridische concept het dichtst benadert.

Artikel 3 | Wijzigingen

 1. Lento behoudt zich het recht voor om de tekst van de Algemene Voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Gebruiker Schriftelijk, dan wel via de Dienst en/of de Portal, van wijzigingen of aanvullingen op de hoogte brengen. Gebruik van de Dienst en/of de Portal na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 2. Lento behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen aan de Portal en/of de Diensten en om Diensten te verwijderen.

Artikel 4 | Totstandkoming van het Account

 1. Bij het aanmaken van een Account door Gebruiker dient Gebruiker akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring van Lento.
 2. Lento is te allen tijde gerechtigd een Account van Gebruiker te weigeren. Lento is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.
 3. (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.
 4. In het kader van de uitvoering van de Dienst is Lento bevoegd als tussenpersoon op te treden en om tussenpersonen of derden in te schakelen.
 5. Lento is gerechtigd haar rechten en verplichtingen in relatie tot de Dienst over te dragen aan een derde die de Portal, de Diensten of betreffende bedrijf(sactiviteit) van haar overneemt.
 6. Gebruiker garandeert alle door Lento benodigde gegevens correct en volledig aan Lento aan te leveren. Lento is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of schade die voortvloeit uit, of in verband met, incorrecte of onvolledige gegevens verstrekt door Gebruiker aan Lento.

Artikel 5 | Uitvoering Diensten

 1. De Dienst wordt door Lento onder meer aangeboden met als doel om Huurders en Verhuurders van verhuurbare eenheden met elkaar in contact te brengen en financiële en administratieve diensten te bieden via de Portal. Gebruiker is er zich van bewust dat Lento slechts een faciliterende rol heeft en niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de Huurovereenkomst(en).
 2. Voor zover mogelijk levert Lento de Dienst “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van haar Dienst en/of Portal.
 3. Lento zal zich er redelijkerwijs voor inspannen de Portal beschikbaar te houden, te laten werken en de relevante beveiligingsmaatregelen te treffen. Lento geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, werking en beveiliging van haar Dienst en/of Portal.

Artikel 6 | Gebruik van de Dienst

 1. De registratie van het Account door Gebruiker is kosteloos. Verhuurder of Huurder is echter gehouden de bedragen te betalen voor het gebruik van de Dienst als overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Om de Dienst te kunnen gebruiken, zal Gebruiker zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken waarna registratie van het Account van Gebruiker is voltooid.
 3. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikersnaam en het wachtwoord, ondanks het feit dat deze mogelijk in eerste instantie door Lento of derden zijn aangeleverd.
 4. Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Lento mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen.
 5. Lento is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens.

Artikel 7 | Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

 1. Alle IE-rechten op de Portal berusten bij Lento en/of haar licentiegevers.
 2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lento en/of haar licentiegevers, is het Gebruiker niet toegestaan om de Portal geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor enige directe of indirecte schade wordt veroorzaakt aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (de reputatie van) de IE-rechten van Lento en/of haar licentiegevers.
 3. Niettegenstaande artikel 7.2 verleent Lento hierbij, uitsluitend ter uitvoering van het Account, aan Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Portal te gebruiken voor de duur van het Account. Gebruiker aanvaardt hierbij deze licentie. Lento heeft te allen tijde het recht deze licentie eenzijdig, tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn aan Gebruiker.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of IE-rechten uit de Portal te verwijderen of te wijzigen. Indien IE-rechten met betrekking tot de Portal verkregen worden door depot of registratie, is uitsluitend Lento daartoe bevoegd.
 5. Gebruiker vrijwaart Lento voor schade als gevolg van enige inbreuk op IE-rechten door Gebruiker ter zake van de Portal. Gebruiker vergoedt Lento alle kosten en schade, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die uit overtreding van dit artikel 7 voortvloeien. Gebruiker verplicht zich tot het op eigen kosten treffen van maatregelen tot beperking van door Lento te maken kosten en/of te lijden schade.
 6. Lento is gerechtigd om bij overtreding van dit artikel 7 met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van Lento en zonder dat enige aansprakelijkheidsbeperking van Gebruiker van toepassing is. In geval van beëindiging van de Overeenkomst op basis van dit artikel 7 is Lento ook geen nadere (schade)vergoeding verschuldigd aan Gebruiker.

Artikel 8 | Gebruiksregels

 1. Het is verboden de Portal, de Dienst en/of het Account te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Portal, de Dienst of het Account van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. Daarnaast is het verboden via de Portal, de Dienst of het Account:
  1. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  2. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ontoepasselijk is;
  3. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  4. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  5. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder enige grondslag verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.
 3. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, is het verboden de Portal, de Dienst en/of het Account negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Portal, de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot:
 4. a. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen;
 5. b. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen, het besturen van botnets of kwaadaardige software, zoals virussen of spyware.
 6. Gebruiker zal de via de Dienst verkregen persoonsgegevens van Verhuurder of andere Gebruikers niet voor andere doeleinden gebruiken dan het sluiten van een Huurovereenkomst met Verhuurders en het onderling communiceren met andere Gebruikers via mogelijke chatfuncties. Lento verwijst naar artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien Lento constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Lento zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Lento heeft daarbij het recht de Dienst per direct te beëindigen, zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te worden. Daarnaast zal het Account worden geblokkeerd.
 8. Indien naar het oordeel van Lento hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst, is Lento gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Lento is daarbij in het bijzonder gerechtigd door Gebruiker geplaatste informatie naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.
 9. Lento is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Lento gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere noodzakelijke persoonsgegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  1. Gebruiker is aansprakelijk voor alle eventuele schade van Lento als gevolg van het overtreden van een van de leden van dit artikel. Lento kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Lento van alle claims van derden in verband met door hen geplaatste informatie.

Artikel 9 | Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Lento spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Portal, het Account en de Dienst.
 2. Lento onderhoudt de Dienst en de Portal actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 3. Lento mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst en de Portal aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruikers welkom, maar uiteindelijk beslist Lento zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert. Lento is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

Artikel 10 | Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, zijnde maximaal 3 Dagen, nadat Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven Schriftelijk worden ingediend bij Lento.
 2. Bij Lento correct ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lento binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Lento dient door klager in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 5 Dagen na de melding daarvan door klager nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht.
 4. Klachten worden niet door Lento in behandeling genomen, indien:
  1. sprake is van een afwijking van het te (ver)huren object van een afbeelding op de Portal;
  2. sprake is van een klacht van Huurder en/of Verhuurder met betrekking tot het gehuurde object en/of enige klacht in relatie tot de Huurovereenkomst, nu Lento geen partij is bij de Huurovereenkomsten en enkel zal dienen als doorgeefluik voor dergelijke klachten;
  3. sprake is van een verkeerd en/of ander verwachtingspatroon van Gebruiker, terwijl de Dienst conform de instructies van Gebruiker, zoals neergelegd in de Overeenkomst, is uitgevoerd;
  4. de klachten, al dan niet gerechtvaardigd, ingediend worden buiten de overeengekomen klachtperiode.
 5. In geval van klachten van Huurders met betrekking tot de Huurovereenkomst, is Lento gerechtigd huurpenningen vast te houden – in plaats van door te betalen aan Verhuurder – zolang Verhuurder de klachten niet heeft behandeld en/of heeft bewezen dat deze klachten onterecht zijn.
 6. De klager dient Lento in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 11 | Overmacht

 1. In geval van een tekortkoming door Lento in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal Lento nakoming van de Overeenkomst mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige verplichting. Gebruiker heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige schade.
 2. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Lento wordt verstaan elke van Lento onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien - die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen:
  1. storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur;
  2. (D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service);
  3. binnenlandse onlusten;
  4. schade ten gevolge van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade);
  5. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering wordt belemmerd;
  6. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering wordt belemmerd;
  7. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
  8. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
  9. brand of ongevallen in het bedrijf van Lento of een leverancier van Lento;
  10. overstroming;
  11. epidemie en/of pandemie;
  12. en in het geval dat Lento door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Lento kan worden gevergd.
 3. In het geval van overmacht zal Lento de Gebruiker zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.
 4. In het geval Lento niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) situatie van overmacht of een blijvende situatie van overmacht, zijn Partijen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zijn.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Lento is niet aansprakelijk voor:
  1. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Gebruiker, zoals het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke, correcte en duidelijke gegevens;
  2. fouten of tekortkomingen van door of namens Gebruiker ingeschakelde derden;
  3. door derden geplaatste informatie op de Portal;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
  5. Lento is bovendien slechts aansprakelijk voor schade die gedekt is onder een van de door haar afgesloten verzekeringen.
 2. Lento kan bovendien uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de Lento aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Aansprakelijkheid van Lento voor alle overige dan in het vorige lid genoemde (financiële) schade, zoals indirecte schade, daaronder niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade ontstaan door gestolen, ontoegankelijke, verminkte, vernietigde of verloren (persoons)gegevens of materialen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade door of als gevolg van een beveiligingslek, beveiligingsdoorbraak of cybercriminaliteit, is uitgesloten.
 4. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Lento, is de aansprakelijkheid van Lento voor schade uit hoofde van de Dienst of van een jegens Gebruiker gepleegde onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde en wegens welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot een bedrag van de borg onder de Huurovereenkomst(en) die nog in bezit is van Lento en in alle gevallen – met of zonder Huurovereenkomst – tot maximaal € 100,--, en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Lento in het voorkomend geval aan Lento uitkeert.
 5. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd, welke ontstaat of is ontstaan aan de aan hem, aan Lento en/of aan derden toebehorende zaken, veroorzaakt door hemzelf of door hem aangewezen derden.

Artikel 13 | Vrijwaring

 1. Gebruiker vrijwaart Lento in het bijzonder voor alle aanspraken van derden met betrekking tot portretrechten en/of rechten van intellectuele eigendom op door Gebruiker verstrekte gegevens of materialen die bij de uitvoering van de Dienst worden gebruikt.
 2. Indien Gebruiker aan Lento informatiedragers, digitale databestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van virussen en gebreken.

Artikel 14 | Duur en opzegging Account/Dienst

 1. De Dienst wordt uitgevoerd zodra Gebruiker voor het eerst een Account aanmaakt via de Portal voor het gebruik van de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen kunnen de Dienst op ieder moment via de Portal of Schriftelijk onmiddellijk beëindigen. In dat geval zal Lento geen (schade)vergoeding verschuldigd worden en zal het Account worden opgeheven.
 3. Lento heeft tevens het recht het Account op te heffen indien Gebruiker 18 maanden geen gebruik heeft gemaakt van het Account. Lento zal Gebruiker hiervan Schriftelijk op de hoogte brengen. Als exit-regeling geldt dat Gebruiker nog toegang heeft tot de Portal voor een redelijke termijn van 3 maanden. Huurovereenkomst(en) kunnen gedurende deze termijn nog worden gedownload. Na deze termijn zal het Account definitief worden verwijderd.

Artikel 15 | Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van de Dienst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de gegevens. Alle technische en kosten specifieke gegevens betreffende de Diensten worden zonder uitzondering als vertrouwelijk beschouwd.
 2. Indien een Partij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke gegevens aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is deze Partij niet gehouden tot (schade)vergoeding of schadeloosstelling op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 | Privacy en Gegevensbescherming

 1. Partijen op de Portal zijn verantwoordelijk voor hun eigen naleving van toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Lento, verwijst Lento naar haar privacyverklaring op de Portal.

Artikel 17 | Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, aanbiedingen en de eventueel tussen Partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Rechtbank Oost-Brabant, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van en/of in verband met deze Algemene Voorwaarden, aanbiedingen en/of overeenkomsten, tenzij overeenkomstig de wet een andere rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil en de Gebruiker binnen een maand nadat Lento zich Schriftelijk heeft beroepen op dit beding heeft gekozen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.