PRIVACYVERKLARING LENTO

Dit is de privacyverklaring van Lento Operations B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “Lento”, “wij” of “ons”). In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en we gaan zorgvuldig om met de informatie die wij van u ontvangen.

1 | Definities

In deze verklaring hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

  1. Account: de persoonlijke online omgeving op de Portal welke aan de Gebruiker door Lento ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te gebruiken en te beheren.

  2. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Alle gebruikte begrippen in deze verklaring hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

  3. Dienst(en): het faciliteren van de Portal en alle diensten die Lento aanbiedt via de Portal, zoals het bemiddelen bij verhuur, waaronder niet uitsluitend begrepen de mogelijkheid tot het aanbieden van verhuurbare eenheden, het ter beschikking stellen van huur- of logiesovereenkomsten voor de verhuur van de verhuurbare eenheden die verhuurder en huurder dienen te gebruiken (waarbij Lento geen partij is), het bemiddelen bij woongerelateerde diensten en diensten op vlak van administratie en financiële afwikkeling, inclusief alle content van de Portal.

  4. Gebruiker: elke (potentiële) partij die gebruik van de Dienst, zijnde u als (medewerker van) een verhuurder, werkgever of als consument.

  5. Portal: het digitale platform van Lento, te raadplegen via www.lento.eu en inclusief alle Diensten die via dit platform worden aangeboden.

  6. Website: www.lento.eu, daaraan gelieerde websites, inclusief alle content.

2 | Toepasselijkheid verklaring en contactgegevens

Indien u onze Website bezoekt, een Account aanmaakt en een Gebruiker bent van ons Portal, onze nieuwsbrief of andere marketinguitingen ontvangt of bij ons solliciteert, stellen wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens het doel en de middelen vast. Daarmee zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In die gevallen zullen wij uw aanspreekpunt zijn. Deze verklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Voor alle vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Lento Operations B.V.

customerservice@lento.eu

Deze verklaring is niet van toepassing voor zover wij verwerker zijn van uw persoonsgegevens. Voor zover wij bij de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens verwerken als verwerker, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Voor die gevallen verwijst Lento u door naar de privacyverklaring van de betreffende verhuurder of uw werkgever.

Deze verklaring is ook niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website of ons Portal zijn verbonden. Hierop zijn de (cookie- en) privacyverklaringen van derden van toepassing. Wij zijn noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens door derden, en kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. U dient altijd de privacyverklaring van een andere websites te lezen voordat u deze gebruikt.

3 | Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder leggen wij onder meer uit voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat de grondslag is en hoe lang uw persoonsgegevens door ons mogen worden bewaard.

Doeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en grondslag

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken (‘cookies’) waarmee wij persoonsgegevens over uw bezoekgedrag en activiteiten op onze Website en ons Portal kunnen verwerken. Voor meer informatie over deze cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring. Op alle verwerkingen van persoonsgegevens op basis van cookies is deze privacyverklaring van toepassing.

Voor zover wij anonieme gegevens gebruiken om onze Website en ons Portal te verbeteren, is daarop de AVG niet van toepassing, en hebben wij geen grondslag nodig.

Van websitebezoekers – dus bezoekers die niet ingelogd zijn op ons Portal en geen Account hebben – worden alleen persoonsgegevens door ons verzameld in het kader van het stellen van een vraag via e-mail of whatsapp. Het kan hierbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

(Persoons)gegevens Betrokkenen Grondslag
Websitebezoek(st)er die niet is ingelogd of geen Account heeft Contactverzoek(st)er
(zakelijk) e-mailadres - x Gerechtvaardigd belang
(zakelijk) mobiele telefoonnummer - x Gerechtvaardigd belang
Overige persoonsgegevens die uw in uw verzoek of bericht aan ons verstrekt - x Gerechtvaardigd belang of toestemming
Gegevens via cookies x x Gerechtvaardigd belang of toestemming

Toelichting grondslag(en)

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw contactverzoeken te kunnen verwerken, om onze Diensten te kunnen verbeteren en om de werking van onze IT-systemen te onderhouden, te ontwikkelen en te beveiligen. Wij verwerken die persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen. Hierna zullen wij deze grondslag aanduiden met ‘gerechtvaardigd belang’. Wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij om uw toestemming vragen.

Bewaartermijnen

Wanneer u ons een bericht stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt, bewaren wij uw contactgegevens zo lang dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd en gemakkelijk weer intrekken. U kunt uw verzoek indienen via het mailadres onder de contactgegevens.

Doeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en grondslag

Wanneer u gebruik wilt maken van onze Diensten via de Portal, dient u een Account aan te maken. Zo dient u zich als Gebruiker te registreren om woningen voor verhuur te kunnen aanbieden of gebruik te kunnen maken van een toegewezen wooneenheid. Voor de registratie van uw Account dienen er door u persoonsgegevens ingevuld te worden. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om u toegang te kunnen geven tot de Portal en onze Diensten.

Wij (of door ons ingeschakelde derden) zullen bij de registratie van uw Account de volgende persoonsgegevens van de volgende betrokkenen vragen:

(Persoons)gegevens Betrokkenen Grondslag
Consument Werkgever (bedrijf) Medewerker van werkgever Verhuurder (bedrijf) Medewerker van verhuurder Verhuurder (particulier)
Naam (voornaam + achternaam / naam organisatie) x x x x x x Uitvoering overeenkomt
(zakelijke) adresgegevens (straat, huisnummer + toevoeging, postcode + woonplaats, land) x x x x x x Uitvoering overeenkomt
(zakelijk) IBAN + tenaamstelling rekeningnummer x x - x - - Uitvoering overeenkomt
Nationaliteit x - x - x x Uitvoering overeenkomt
Taal x - x - x x Uitvoering overeenkomt
Geboortedatum x - x - x x Uitvoering overeenkomt
Geslacht x - x - x x Uitvoering overeenkomt
Paspoort / ID nummer x - x - x x Uitvoering overeenkomt
Vervaldatum paspoort / ID x - x - x x Uitvoering overeenkomt
(zakelijk) mobiele telefoonnummer x - x - x x Uitvoering overeenkomt
(zakelijk) e-mailadres x - x - x x Uitvoering overeenkomt
Interesses (optioneel) x - - - - - Gerechtvaardigd belang
Social media persoon (facebook/twitter: optioneel) x - - - - - Gerechtvaardigd belang
Foto persoon (optioneel) x - x - x x Gerechtvaardigd belang
Andere persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het gebruik van de fora en communicatiefaciliteiten op ons Portal x - x - x x Gerechtvaardigd belang

Toelichting grondslag(en)

Wanneer u een Account aanmaakt voor ons Portal en gebruik wil maken van onze Diensten, dan dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en zal deze privacyverklaring van toepassing worden verklaard. De meeste van uw persoonsgegevens verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Zo hebben wij het nummer van uw identiteitsbewijs nodig om uw identiteit te kunnen verifiëren, en uw geboortedatum om uw leeftijd te registreren. Wij kunnen voorgaande persoonsgegevens verwerken binnen ons Portal en in onze systemen voor administratieve doeleinden.

Ook kunnen wij de hiervoor genoemde persoonsgegevens mogelijk (verder) verwerken voor statistische of analytische doeleinden indien wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben. Hierbij gebruiken wij enkel de noodzakelijke (gepseudonimiseerde) gegevens. Voor zover wij voor deze doeleinden geanonimiseerde gegevens gebruiken, is de AVG niet van toepassing en hebben wij geen grondslag nodig.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw Account, tenzij wij eerder een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens ontvangen. Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan uw verzoek voor zover wij uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (langer) moeten bewaren op grond van een wettelijke bewaartermijn. Sommige gegevens bewaren wij 7 jaar voor fiscale en administratieve doeleinden. Deze wettelijke bewaartermijn begint in principe te lopen nadat het betreffende document zijn actuele waarde verliest.

Doeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en grondslag

Een van onze Diensten binnen het Portal is het innen van de huur, (service)kosten en waarborgsommen bij de huurder namens de verhuurder. Voor dit doeleinde dienen wij de volgende persoonsgegevens te verwerken van de volgende betrokkenen:

(Persoons)gegevens Betrokkenen Grondslag
Consument Werkgever (altijd een organisatie) Medewerker werkgever Verhuurder (organisatie) Medewerker verhuurder Verhuurder (particulier)
Naam (voornaam + achternaam / naam organisatie) x x x x x x Uitvoering overeenkomt
(zakelijke) adresgegevens (straat, huisnummer + toevoeging, postcode + woonplaats, land) x x x x x x Uitvoering overeenkomt
(zakelijk) IBAN + tenaamstelling rekeningnummer x x x x x x Uitvoering overeenkomt
(zakelijk) mobiele telefoonnummer x x x x x x Uitvoering overeenkomt
(zakelijk) e-mailadres x x x x x x Uitvoering overeenkomt
De periode en bedragen waar de kosten betrekking op hebben x x x x x x Uitvoering overeenkomt

Toelichting grondslag(en)

Bij het innen van de bedragen worden de bij het aanmaken van het Account verzamelde persoonsgegevens gebruikt voor een ander doeleinde, maar dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten in het kader van ons Portal. Zo hebben wij uw IBAN nodig om via de Portal de huur te kunnen innen en uw e-mailadres om u te kunnen berichten over mogelijke achterstanden.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw Account, tenzij wij eerder een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens ontvangen. Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan uw verzoek voor zover wij uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (langer) moeten bewaren op grond van een wettelijke bewaartermijn. Sommige gegevens bewaren wij 7 jaar voor fiscale en administratieve doeleinden. Deze wettelijke bewaartermijn begint te lopen nadat het betreffende document zijn actuele waarde verliest.

Doeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en grondslag

Lento wenst gerichte service te bieden aan de Gebruikers van haar Portal. Dit kan in de vorm van een gericht aanbod van Diensten aan Gebruikers en het versturen van een nieuwsbrief. Voor deze marketingdoeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van mogelijk de volgende betrokkenen:

(Persoons)gegevens Betrokkenen Grondslag
Consument Werkgever (altijd een organisatie) Medewerker werkgever Verhuurder (organisatie) Medewerker verhuurder Verhuurder (particulier)
Naam (voornaam + achternaam / naam organisatie) x x x x x x Zie toelichting
(zakelijk) mobiele telefoonnummer x x x x x x Zie toelichting
(zakelijk) e-mailadres x x x x x x Zie toelichting
Inschrijving nieuwsbrief x x x x x x Zie toelichting

Toelichting grondslag(en)

Wij gebruiken uw elektronische contactgegevens niet voor marketingdoeleinden, tenzij u een bestaande relatie bent, wanneer wij uw toestemming hebben gekregen voor het verzenden van direct marketing of aan een andere uitzondering voldoen uit het toepasselijke Telecomrecht. Voor de “onderliggende” verwerkingen van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegeven voor marketingdoeleinden voor maximaal 5 jaar vanaf het moment van ontstaan van de gegevens of vanaf het moment van uw toestemming. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde persoonsgegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd en gemakkelijk weer intrekken. U kunt uw verzoek indienen via het mailadres onder de contactgegevens.

Doeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en grondslag

Wanneer u bij ons solliciteert, hebben wij persoonsgegevens nodig om uw sollicitatie te beoordelen en om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw sollicitatie. U dient daarom de volgende persoonsgegevens aan ons te verstrekken:

(Persoons)gegevens Betrokkenen Grondslag
Sollicitanten
Naam (voornaam + achternaam / naam organisatie) x Gerechtvaardigd belang of precontractuele fase
Adresgegevens (straat, huisnummer + toevoeging, postcode + woonplaats, land) x Gerechtvaardigd belang of precontractuele fase
Geboortedatum x Gerechtvaardigd belang of precontractuele fase
Mobiele telefoonnummer x Gerechtvaardigd belang of precontractuele fase
Motivatiebrief en CV x Gerechtvaardigd belang of precontractuele fase
Datum vanaf wanneer u beschikbaar bent x Gerechtvaardigd belang of precontractuele fase
Andere persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met uw sollicitatie x Gerechtvaardigd belang of precontractuele fase

Toelichting grondslag(en)

De grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens in het kader van de ‘aanvang’ van de sollicitatie is gerechtvaardigd belang. Indien wij verder in de sollicitatieprocedure geraken, zullen uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn voor het (in de precontractuele fase) opstellen en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

Bewaartermijnen

Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij ons, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u ons dat heeft gevraagd, of 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u ons toestemming heeft gegevens uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken door contact met ons op te nemen.

3 | Derden

Om onze Diensten te kunnen verlenen werken wij samen met derden.

Voor zover derden uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van ons, doen zij dit als verwerker. In die gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke, omdat wij de doeleinden en middelen voor de verwerking bepalen. Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij een grondslag om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Lento zal alleen verwerkers inschakelen die afdoende passende technische en organisatorische maatregelen treffen en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgen. Wij schakelen derden in om ons te helpen bij het gebruik of de verbetering van de Website of de Portal, zoals webhosting, afhandeling van betalingen en marketing. Wij geven deze derden alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover zij die nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen verrichten, en alleen op basis van onze instructies.

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van derden – de omgekeerde situatie – zijn wij zelf verwerker. In dat geval is de derde een verwerkingsverantwoordelijke en moet die derde zelf een grondslag hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan enkel op instructie en ten behoeve van die verwerkingsverantwoordelijke.

In situaties tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit is verplicht op grond van de AVG. In de verwerkersovereenkomst worden onder meer gegevensbeveiliging, geheimhouding en uw rechten geregeld.

Verder kan Lento persoonsgegevens delen met:

Als gegevens worden doorgegeven aan ‘derde landen’ – dit zijn landen buiten de Europese Economische Ruimte – doen we dit alleen als dat derde land een passend beschermingsniveau biedt. Als dat niet het geval is, zorgen wij voor passende waarborgen zodat de gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Als er ook geen passende waarborgen voorhanden zijn, zullen wij persoonsgegevens alleen doorgeven als sprake is van een wettelijke uitzondering. Een voorbeeld hiervan is uitdrukkelijke toestemming.

4 | Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wij zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Om uw persoonsgegevens veilig op te slaan en te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware en wij nemen daartoe de benodigde en passende maatregelen. Indien u een datalek constateert of een vermoeden hebt dat er sprake is van een datalekpersoonsgegeven, neem dan contact met ons op.

5 | Uw rechten

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien en u heeft recht op (aanvullende) informatie, zoals uiteengezet in deze verklaring.

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten rectificeren.

U hebt het ‘recht op gegevenswissing’. Dit staat tussen aanhalingstekens. Wij mogen namelijk niet altijd uw persoonsgegevens wissen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims. We maken daarom altijd een afweging als er een dergelijk verzoek wordt gedaan. Als u uw Account wilt verwijderen, kan dat door op de knop ‘verwijder account’ te klikken.

Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (laten) beperken.

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw persoonsgegevens informeren over rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Verder kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (of door ons ingeschakelde derden). Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Los hiervan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw emailadres voor direct marketing. Zo kunt u onderaan onze marketingmails klikken op ‘afmelden’ of ons mailen op info@lento.eu met een afmeldverzoek.

Indien wij voor een gegevensverwerking uw toestemming hebben gevraagd, heeft u het recht om deze toestemming altijd weer in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving, kunt u contact met ons opnemen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, of een andere bevoegde autoriteit in de Europese Unie, of om naar de rechter te stappen.

U kunt uw verzoeken tot het uitoefenen van deze rechten indienen bij ons via de gegevens als beschreven onder 2 (contactgegevens). Wij kunnen u mogelijk om aanvullende informatie vragen ter bevestiging van uw identiteit. Wij zullen zo snel mogelijk, en binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, op het verzoek reageren. Wij zullen daarbij ook beoordelen of, en zo ja in hoeverre, wij op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen c.q. moeten komen. Indien een langere termijn nodig is, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Het indienen en afhandelen van uw verzoek is gratis, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond of excessief is.

6 | Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen. Bekijk daarom regelmatig deze webpagina voor de meest recente versie. U verklaart hierbij deze verklaring te hebben gelezen. Voortdurend gebruik van onze Diensten houdt in dat u ook de gewijzigde verklaring hebt gelezen. Persoonsgegeven.

© 2023 Lento Operations B.V.